پرهیز از مبهم بودن در ارتباط با دیگران (1)

- کانال اول ارتباط با دیگران ، چشم است که بخش مهمی از قضاوت های ما توسط همین چشم صورت می گیرد ؛ به همین دلیل هر وقت این کانال ارتباطی قطع می شود ، طرف مقابل ما دچار ابهام می شود.
- برای امر تبلیغ باید سعی شود که بین مبلغ و مخاطبان ، ابهام ایجاد نشود.