گزارش دهی ساعتی از کارهای روزمره

- مدیریت زمان یا باید بر اساس ساعت باشد یا براساس فعالیت و کارهایی که باید انجام شود.
- برای مدیریت زمان براساس ساعت ، ابتدا باید قبل از برنامه ریزی ، گزارشی کامل و ساعتی از کارهایی که در طول شبانه روز انجام می شود ، به خود داده شود ؛ این کار باعث تحلیل و شناسایی راهزنان زمان می باشد.