هفت بخش اصلی در طراحی‌های الکترونیکی

س از بررسی بیش از ۱۰۰ دستگاه، در حوزه‌های مختلف، این نتیجه به دست آمد که ۷ بخش در طراحی‌ها بیشترین تکرار را در تمام دستگاه‌ها دارند. در واقع با پی بردن به این موضوع، مسیر اصلی در روند طراحی خیلی از دستگاه‌های دیگر آشکار می‌شود. همچنین مهندسان الکترونیک با آشنا شدن با ۷ بخش اصلی در طراحی‌ها الکترونیک، می‌تواند دانش خود را مورد بررسی قرار دهند و در قسمت‌هایی که در آن احساس ضعف می­کنند خود را بیشتر تقویت کنند.

همچنین اگر شما هیچ دانشی با الکترونیک ندارید ولی در پی سفارش طراحی یک دستگاه هستید ، باز هم می­‌توان از این نتایج سود برد چرا که با مقایسه این ویدئو با دستگاه مورد نظر خود، می‌توان درک بهتری از اجزای دستگاه داشته باشید که این خود در روند مذاکرات پروژه به سود شما خواهد بود.

حتی اگر مدرس آموزشگاه و دانشگاه هستید، با آشنایی با همین ۷ بخش در طراحی‌های الکترونیک می­‌توان دوره‌های خود را هدفمندتر کرده و از همین راه هم درآمد بهتری کسب کنید و هم دانشجویان بهتر با موضوعات آشنا شوند.

در پایان و قبل از دیدن ویدئو به این نکته توجه کنید که لزوما این ۷ بخش در طراحی بردهای الکترونیکی در همه دستگاه ثابت نبوده و ممکن است یک دستگاه از بخش‌ها الکترونیکی بیشتری استفاده کند و یا برعکس.