دستگاه کامپیوتری پنبه دوزی
pulsee
به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorganبه کانال اینستا مابپیوندید:https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroideryسایت گلدوزان ایران:www. goldozi.comتلفن تماس جهت هماهنگی:051388499530513884995209153140037مدیریت :مهندس ذوالفقاری
ادامه...

ویدئوهای کانال