مهر مادری،گوسفندهای مادر به بره هایشان ملحق می شوند