هوش حیوانات

چقدر بانمکن، غذاشون که تموم میشه زنگ میزنن دوباره میخوان