آرامش گرفتن از انسان های آرام

- روایتی است که مومن مثل آب گواراست ؛ انسان وقتی کنار آب گوارا هست نه احساس خطر می کند و نه نگران است و نه اضطرابی دارد.
- نظاره کردن به عالم عبادت است چون او ، کوه عبادت و آرامش است و این جهت برای انسان نیز مایه آرامش است.