رقص زیبای آذربایجانی در پاریس و کسب جایگاه نخست توسط گروه آیلان از تهران

گروه بزرگ رقص آذربایجانی آیلان به کارگردانی و طراحی توحید حاجی بابایی در جشنواره رقص فولک پاریس جایگاه اول را کسب نمود.