رقص آذربایجانی آیلان
رقص آذری
گروه حرکات آیینی-سنتی و رقص آذربایجانی آیلان تهران به سرپرستی توحید حاجی بابایی، سالهاست که در زمینه این هنر آیینی کشور فعال بوده و با آموزش و اجراهای متعدد خود به پاسداری از این هنر آیینی که یادگار نیاکان است، بپردازد.سایت گروه : www.aylandance.com
ادامه...

ویدئوهای کانال