کسب آرامش با آراستگی و نظافت

روایت داریم که حمام دوست مومن است.
کسانی که به نظافت بدن خود اهتمام می ورزند روحیه خیلی بهتری دارند.
باب بسیار مفصلی در فقه وجود دارد و تمام مسائل مربوط به بهداشت فردی توضیح داده شده است.
فقط یک فرد افسرده به ظاهر خود نمی رسد و...