وفتی یه عالمه توپ رو بریزی تو پله برقی

صحنه ای زیبا تماشاکنید وقتی پله برقی رو پر توپ کنی ببین چی میشه