صحبت های طنز اکبر عبدی به احمدی نژاد

صحبت های بامزه اکبر عبدی به محمود احمدی نژاد...