واکنش شیر ها در مقابل آینه

وقتی شیر خودش رو توی آینه میبینه واکنشش چیه؟
با هم ببینیم...