عموپورنگ-صبر در فضای مجازی

صحبت های عمو پورنگ در برنامه گل و بلبل 2 در مورد مزایای صبر کردن و اینکه صبر در فضای مجازی به چه معناست
محله ی گل و بلبل از شبکه ی دو پخش میشود...