رسمی حسن ریوندی
حسن ریوندی Hasan Reyvandi
حسن ریوندی اولین شومن و کمدین ایرانی است که به اجرای شو زنده ( استند آپ کمدی ) می پردازدوی اولین شومنی است که کنسرت خنده را در ایران پایه گذاری کردwww.hasanreyvandi.com

ویدئوهای کانال