بغض جهانگیری در مقابل دوربین صداوسیما

اسحاق جهانگیری در برنامه با دوربین شبکه یک سیما، وقتی که از مدیریت کشور در زمان جنگ سخن گفت، بغض کرد.