حاصل کدام غم : شعر و دکلمه فاضل نظری

مپرس شادي من حاصل از کدام غم است
که پشت پرده ي عالم هزار زير و بم است
زيان اگر همه ي سود آدم از هستي ست
جدال خلق چرا بر سر زياد و کم است
اگر به ملک رسيدي ، جفا مکن به کسي
که آنچه کاخ تو را خاک مي کند ستم است
خبر نداشتن از حال من بهانه ي توست
که شيوه ي همه ي ظالمان شبيه هم است
کسي بدون تو باور نکرده است مرا
که با تو نسبت من چون دروغ با قسم است
تو را هواي به آغوش من رسيدن نيست
وگرنه فاصله ي ما هنوز يک قدم است…
فاضل نظري