آنه لیز میشل | اولین دختر جن زده تاریخ

آنه لیز میشل دختری که توسط شیاطین تسخیر شد/متولد سال ۱۹۵۲ و فوت شده در ۱۹۷۶/اولین بار یک زن مسن تشخیص داد که آنه لیز توسط شیاطین تسخیر شده است،او متوجه شد که آنه لیز از تصویر عیسی(ع) دوری میکند و از نوشیدن آب مقدس طفره میرود.مراسم جن گیری توسط دو کشیش بیش از ۱۰ ماه ادامه یافت و نتیجه ای در بر نداشت/در بعضی از این جلسات صدای آنه لیز ضبط میشد.فیلم جنگیر(exoricm) از اتفاق زندگی این دختر ساخته شده بود