موزه مردم شناسی ایلام

تنها موزه مردم شناسی شهر ایلام در قلعه والی که در سال 1326 ه. ق به دستور غلامرضا خان والی « ابو قداره » بر روی تپه ای تاریخی به نام چقا میرگ شكل گرفت قرار دارد.در خصوص قلعه باید گفت که ساختمان قلعه مزبور در زمینی به مساحت 17/6487 متر احداث شده است . قلعه با نمائی تقریباً ذوزنقه ای 01/1466 مترمربع زیر بنا دارد . قلعه مذكور دارای سه در ورودی در سه ضلع كه ورودی اصلی به شیوه یك هشتی منظم با طاق و دو چین آجری است . قسمت میانی ضلع جنوبی آن به وسیله پله های منظم و كم شیب به خیابان و محوطه جنوبی مقابل قلعه مشرف می شود . وجود پله های مورد بحث بیانگر اختلاف سطح محوطه زیر بنای قلعه با اراضی مجاور جنوب قلعه است . در منتهی الیه درها دوهشتی وجـــود دارد كه نور تعدادی از اطاقها از آنجا تأمین می شود . این هشتی ها به هشت ضلع منظم تقسیم و با شكستگی در آجرهای دیوار اجرای انواع قوس بر سر نعل درگاهها و تزیینات آجری بالای آن و اجرای طاق نمااهایی در دیوار مزین شده است . سقف كلیه اطاقها از ملات گچ و آجراست . در آن ها از انواع و اقسام قوس های بار بر و غیر بار بر « تزئینی » به شیوه رومی استفاده شده است و اطراف آنها با شكستگی و برجسته نمودن آجرها و همراه با كاشـی های ریز رنگی تزئین كرده اند . قلعه دارای 22 اطاق تودرتو است . ضلع شرقی و غربی با سه راه پله…