آپشن های مخفی سمند و شکست عشقی ایرانی ها - آخر خنده

قسمتی از کنسرت خنده ی یزد ، در این اجرا آیتم های بسیار جدید و ویژه ای قرار دارد که پیشنهاد میک نیم حتما ببینید

www.hasanreyvandi.com