پسر ۱۲ ساله ای که ۵۰ شکست عشقی خورده/ +۱۸ تقدیم می کند

از مادری که برای لایک، عکس سونوگرافی لگد به شکمش را منتشر می کند تا پسر ۱۲ ساله ای که ۵۰ شکست عشقی خورده/ +۱۸ تقدیم می کند