گروه آموزش فرافکر
saleh_atashi
درگروه آموزشی فرافکر شما مهارت های فردی خود را در تمام جنبه های زندگی خود پرورش می دهید با یادگیری این مهارت ها میتوانید قدمی بزرگ در پیشرفت روابط اجتماعی و عاطفی خود بردارید.

ویدئوهای کانال