پژوهش در نوحه خوانی عرب‌های ایران در خوزستان توسط متین رضوانی پور (نوحه خوان: سید مصطفی حسینی)

در محضر آقای سید مصطفی حسینی در این نمونه شاهد اجرای نوحه‌ای عربی در آواز بیات اصفهان یا مقام نهاوند می باشیم که در تاریخ ۹۳.۲.۱۴ در اهواز ضبط شده و نمونه های مشابه آن در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و ... مشاهده گردیده است که انشاءالله در آینده ای نه چندان دور بدان‌‌ها نیز خواهیم پرداخت.