مزرعه پسته در آمریکا

نحوه ایجاد باغ پسته, باغ چسته حرفه ای در آمریکا, پسته آمریکایی