آی سورتر
آی سورتر
آی سورتر سازنده اولین دستگاه سورتر هوشمند پسته در ایران است. این دستگاه قادر است پسته های برداشت شده از باغ را دریافت کرده و دانه های خوب را از بد جدا کند. این دستگاه یک مزیت بسیار مهم برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته محسوب می شود.

ویدئوهای کانال