پژوهش در نوحه خوانی عرب‌های خوزستان توسط متین رضوانی پور (نوحه خوان: ملا عبدالعلی عمرانی)

این پژوهش در پاییز سال 1393 در اهواز انجام شده است.