فیلم انفجار زیر دریا.فقط خواهشا اونایی که جراتشو دارن ببینن