اینم شوخیه آخه؟ بیچاره زهرش ترکید

ویدئوی ترساندن یک کارمند توسط دوستش