رسوایی امید خلیلی مجری شبکه ی من وتو....

نبینی ضرر کردی.....