خیلی خوشحالم محتاج کسی نیستم

چندین بار مراجعه کردیم به دکتر ولی نتیجه خوبی نگرفتیم. اصلا نمیتونست راه بره. حتی پنچ قدم نمیتونست برداره. یعنی خونه نشین شده بود. از این در نمیتونست بره بیرون. همیشه تو اطاق نشسته بود. همه دکترا گفتن عمل میکنیم ولی شانسیه ممکنه خوب بشه ممکنه نه. تا آخرش
تجربیات بیماران دکتر مهرداد منصوری از نتایج تعویض مفصل لگن - مفصل مصنوعی ران