کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت

کباب پخته شده بوسیله کباب پز تابشی اتوماتیک شیدپخت آبدار، مغزپخت و یک دست بوده و از آنجا که حرارت یک نواخت به سطح گوشت تابیده می شود، تمام قسمت ها کاملا پخته شده است. ارنباط با واحد فروش:مهندس یادگاری 09120940729