قسمت حذف شده فیلم راز راندا برن - ناگفته های فیلم راز - بخش اول

https://razemovafaghiat.com/Keys-To-Success-Using-Law-Of-Attraction واقعیتی که از فیلم راز حذف شد چه بود؟ چرا تکنیک های فیلم راز جواب نمیدهد؟! چرا از قانون جذب نتیجه نمیگیریم؟ چرا استر هیکس در فیلم راز حضور ندارد؟ نسخه کامل فیلم راز را از کجا دانلود کنیم؟ چرا در فیلم راز به قانون ارتعاش که مهمترین موضوع قانون جذب است اشاره نشده است؟ چرا قانون ارتعاش از فیلم راز حذف شد؟ در این ویدیو راز جذب همه خواسته ها را خواهید فهمید. فیلم کامل راز را از سایت راز موفقیت دانلود کنید www.razemovafaghiat.com