فنگ شویی ایران
فاطمه دایی زاده
فنگ شویی ایران همگام با طبیعت فعال کردن انرژی های زندگی بر اساس قوانین طبیعت است . گروه فنگ شویی ایران اولین و تخصصی ترین گروه در عملیات بازسازی، نوسازی، طراحی و اجرا بر اساس قوانین فنگ شویی را در ایران دارد.
تدریس فنگ شویی زیر نظر دانشگاه الزهرا و با مدرک دانشگاهی و معتبر ارائه می شود.
ادامه...

ویدئوهای کانال