کلیپ انگیزشی عزم و استقامت

اهمیتی نمیدم چیه، اهمیتی هم نمیدم چقدر سخته؛ گوش کن، بهتره به خودت نیرو بدی، پات رو بزاری و بلند شی. چطور جرات میکنی بشینی، چرات جرات میکنی زیر وزنش له بشی، چطور جرات میکنی بخاطر ماهیتش جا بزنی.
https://zehnekook.com/motivational-endurance/