کولینگ تاور آب

سیستم هوادهی در برجهای خنک کننده کوچک http://dama-mehr.ir/fa/page/31
جریان هوای تولیدی در کولینگ تاورهای ظرفیت پایین عمدتاً میزان زیادی نمیباشد. به دلیل کوچک بودن سایز فن یا پروانه در این تیپ کولینگ تاور از سیستم انتقال قدرت کوپل مستقیم استفاده می شود. سیستم انتقال قدرت کوپل مستقیم یا دایرکت درایو از اتصال مستقیم موتور به پروانه نشات می گیرد. موتورهای سیستم هوارسانی در این مدل عمدتاً یا 900 دور می باشند یا 700 دور بر دقیقه.

میزان هوادهی مورد نیاز در برج های خنک کن کوچک بین 6000 الی 25000 فوت مکعب در دقیقه می باشد. فوت مکعب در دقیقه یا CFM واحد تعیین مقدار میزان هوادهی یا air flow میباشد. به هر میزان میزان جریان جابجایی هوا بیشتر باشد ظرفیت خنک کاری آب نیز بهبود می یابد. بدین منظور افزایش راندمان خنک کاری از پروانه های تعداد پره بالا استفاده می کنند.