ساندویچ پانل دیواری سوله - 22220266-021

پوشش دیواری بسیاری از کارخانه ها و سردخانه و سوله های انبار در صنایع مختلف از جنس ساندویچ پانل می باشد
ایران پانل
021-22220266
http://sandwichpanel.ir/