دعوای زشت بهاره رهنما و فلور نظری در شام ایرانی

در جدیدترین قسمت این سری از شام ایرانی شاهد دعوا و رنجش بین فلور نظری و بهاره رهنما بوده ایم. گویا وسط صحبت های بهاره رهنما ، فلور نظری می خندد و همین موضوع به مزاج بهاره رهنما خوش نمی آید و او فکر می کند فلور نظری حرف های او را به سخره گرفته است.از همین جا کل کل بین این دو بازیگر کشورمان ادامه می یابد؛ تا حدی که در اواسط جر و بحث بین فلور نظری و بهاره رهنما ، فلور نظری از گفتن واژه بی ادب از سوی بهاره رهنما بسیار جا می خورد و حتی با گریه میز شام را ترک می کند.