چگونه عاشق می شویم

روح اله مسعودی روانشناس هستم و در این پادکست درمورد موضوعات مختلف از جنبه روانشناسی صحبت می کنم و و راهکارهایی ارائه می دهم تا زندگی شاد و آرامی داشته باشید
در این قسمت درخصوص اینکه ما چگونه عاشق می شویم
عشق چیست
ویژگی های عشاق
جذابیت چگونه بوجود می آید
صحبت می کنم