جزئیات انفجار در شهریار تهران

جزئیات انفجار در یک جشن تولد در شهریار تهران
خالدی رئیس اورژانس کشور گفت : انفجار گاز در یک سفره خانه در شهریار تهران باعث کشته شدن هشت نفر از هموطنانمان شد.