موسسه خیریه
موسسه خیریه کودکان فرشته اند
خیریه کودکان فرشته ایرانیان، شماره ثبت ملی: 40589، تلفن:021-77891659، این موسسه شامل چهار تیم اصلی می‌باشد که فعالیت‌های خیریه به تفکیک، توسط این چهار تیم، مدیریت و انجام می‌شود. تیم بازسازی، تیم اجرایی، تیم مددکاری، تیم آموزش

ویدئوهای کانال