اجرای حرکات نمایشی بسیار زیبا با توپ در برنامه زنده

حرکات علی چهره نما رکورد دار هد آسیا و مهدی بدری رکورددار روپایی استقامتی و علی ابراهیمی رئیس کمیته گوی پردار استان تهران در برنامه زنده