می دونید گل آفتابگردون نشانه چی هست؟

می دونید گل آفتابگردون نشانه چی هست؟ این گل نماد زندگی طولانی و شاد، احترام و افتخار به شخص مقابل و نشان وفاداری نسبت به معشوق است.
پس میتونید با هدیه دان انگشتر و گوشواره نقره آفتاب گردون این حسهای زیبا رو به طرف مقابل خود انتقال بدید.
شما چه حسی به گل آفتابگردون دارید؟
https://mihanvideo.com/v/tdAF7/%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%86%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA