آشنایی با اتوماسیون فرایند رباتیک (RPA)

در این ویدیو قصد داریم که شمارا با اتوماسیون فرایند رباتیک (RPA) آشنا کنیم برای مشاهده سایر فیلم های سیستم سازی، به وبسایت ما مراجعه کنید
http://systemsaziacademy.ir/