شرایط تحصیلی برای اتباع خارجی در ایران چگونه است؟

طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس غیر دولتی و نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/