معافیت پزشکی بیماریهای اعصاب و روان

معافیت پزشکی اعصاب و روان ماده ۳۳ طرحی است که سازمان وظیفه کشور برای مشمولانی که به بیماریهای اعصاب مبتلا هستند در نظر گرفته است. هر فرد مشمول برای اعزام به خدمت سربازی باید مراحلی را طی کند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/