وزیر کشور: هیچ نگرانی برای برگزاری انتخابات نداریم

وزیر کشور: هیچ دغدغه و نگرانی برای انتخابات نداریم