قوانین جدید تطبیق واحد یا معادل سازی در دانشگاه های ایران

دانشجوی پذیرفته شده حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه همه ریزنمرات تأیید شده خود به اداره آموزش مؤسسه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/