تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال---
https://download-thesis.com/product/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/