موارد بستری در پایتخت افزایش یافته است

زالی: موارد بستری و درمان سرپایی در پایتخت افزایش یافته است