فر توکار بوش HBA554YS0

0918050426609376382027 #مولایی
ظرفیت 71 لیتری دامنه دما 50 درجه سانتی گراد تا 275 درجه سانتی گراد
مجهز به تایمر اتوماتیک
13 برنامه آشپزی
امکان تنظیم 13 برنامه دمایی